mlači ili mlakiji


Piše se mlači.

Od prideva mlak komparativ je mlači. Gradi se tako što se na osnovu prideva dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.