mlači ili mlakiji

 

Piše se mlači.

Komparativ prideva mlak je mlači, a superlativ najmlači.