mašući ili mahajući

 

Piše se mašući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola mahati glasi mašući. Gradi se od 3. lica množine prezenta mašu i nastavka -ći.