mašući ili mahajući


Piše se mašući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola mahati glasi mašući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (mašu) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.