maksimalan ili najmaksimalniji


Piše se maksimalan.

Pridev maksimalan (od novolatinskog maximalis) znači najveći moguć, najkrupniji. Otuda taj pridev ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (maksimalniji, najmaksimalniji).
Iz latinskog smo preuzeli neke prideve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, tj. označavaju imenovano svojstvo u najvećoj mogućoj meri. Takvi su pridevi uglavnom načinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primer, maksimalan, minimalan, optimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Takve prideve ne treba porediti.