mnoštvo ili plejada


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Imenica mnoštvo upotrebljava se u značenju veliki broj nečega ili narod, gomila, masa: nepregledno mnoštvo riba u moru.
Imenica plejada označava manji skup ljudi ili predmeta (prvobitno sedam); ne treba je upotrebljavati umesto mnoštvo, masa. Kao termin iz francuske književnosti piše se velikim P; kao naziv grupe zvezda u sazvežđu Bika takođe veliko i u množini (Plejade = Vlašići).