mada ili ma da


Pravilno je i jedno i drugo, svako u svom značenju.

Zavisni veznik mada, koji znači i pored toga što, iako, premda, piše se sastavljeno: položio sam ispit, mada nisam dovoljno učio.
U svim ostalim slučajevima, kao spoj rečce ma i veznika da, piše se odvojeno: ma da, svakako.