mada ili ma da


Piše se i jedno i drugo.

Zavisni veznik mada, koji znači iako, premda, i pored toga što, piše se spojeno: položio sam ispit, mada nisam dovoljno učio.
U svim ostalim slučajevima, kao spoj rečce ma i veznika da, piše se odvojeno: ma da, svakako.