dajući ili davajući

 

Piše se dajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola davati glasi dajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (daju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.