dajući ili davajući

 

Piše se dajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola davati glasi dajući. Gradi se od 3. lica množine prezenta daju i nastavka -ći.