dosad(a) ili do sada


Pravilno je oboje.

Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme kad(a), sad(a), tad(a), onda pišu se dvojako: dokad(a) i do kada, dosad(a) i do sada, dotad(a) i do tada, doonda i do onda, otkad(a) i od kada, odsad(a) i od sada, otad(a) i od tada, odonda i od onda.
Treba zapaziti da dvojstvo važi za oblike sa završnim (inače fakultativnim) vokalom a, dok se oni kraći (dokad, dosad, dotad, otkad, odsad, otad) uvek pišu sastavljeno. Odvojeno pisanje i ostvarivanje završnog a kod priloga kad(a), sad(a), tad(a) (završno a kod onda redovno se realizuje) u predloškim vezama sa do i od po pravilu je znak posebnog isticanja. Zato je u takvim slučajevima uobičajeno (ali ne i obavezno) odvojeno pisanje.