dvaput ili dva puta


Pravilno je oboje.

Pomoćna reč put piše se sastavljeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput.
Oblik puta uvek se piše odvojeno: dva puta, devet puta, četrdeset šest puta, osamdeset puta, petsto trideset sedam puta itd.