dalji ili dalekiji


Piše se dalji.

Od prideva dalek komparativ je dalji. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ek i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.