dijalekat ili dijalekt


Pravilno je oboje, ali je bolje upotrebljavati imenicu dijalekat.

Neke imenice stranog (uglavnom latinskog) porekla sa završetkom na -kt i -nt mogu imati nepostojano a u nominativu jednine, ali neobavezno. Međutim, nesumnjivu prevagu imaju dijalekat, akcenat, fakat nad sporadičnim oblicima dijalekt, akcent, fakt.