diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)


Piše se diskutovati o (nečemu).

Glagol diskutovati znači „govoriti u diskusiji, raspravljati (o nečemu)”. Uz glagole obaveštajnog, saznajnog, emotivnog i sličnog sadržaja (npr. diskutovati, govoriti, izveštavati, obavestiti, slušati) ili uz imenice diskusija, priča, rasprava i sl. upotrebljava se dopunski lokativ u konstrukciji s predlogom o.