davalac ili davaoc

 

Piše se davalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Davalac je imenica nastala od glagola davati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:

– nom. – davalac,

– gen. – davaoca,

– dat. – davaocu,

– aku. – davaoca,

– vok. – davaoče,

– ins. – davaocem,

– lok. – davaocu.

U množini:

– nom. – davaoci,

– gen. – davalaca,

– dat. – davaocima,

– aku. – davaoce,

– vok. – davaoci,

– ins. – davaocima,

– lok. – davaocima.