davalac ili davaoc

 

Piše se davalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (gledalac, mislilac, obožavalac itd.). Davalac je imenica nastala od glagola davati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – davalac; davaoci

• gen. – davaoca; davalaca

• dat. – davaocu; davaocima

• aku. – davaoca; davaoce

• vok. – davaoče; davaoci

• ins. – davaocem; davaocima

• lok. – davaocu; davaocima