davalac ili davaoc


Piše se davalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (gledalac, mislilac, obožavalac itd.). Davalac je imenica nastala od glagola davati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – davalac; davaoci
• gen. – davaoca; davalaca
• dat.-lok. – davaocu; davaocima
• ak. – davaoca; davaoce
• vok. – davaoče; davaoci
• instr. – davaocem; davaocima