nadlećući ili nadletajući


Piše se nadlećući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola nadletati glasi nadlećući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (nadleću) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.