nadlećući ili nadletajući

 

Piše se nadlećući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola nadletati glasi nadlećući. Gradi se od 3. lica množine prezenta nadleću i nastavka -ći.