najjači ili najači

 

Piše se najjači.

Prefiks naj- uvek se piše spojeno sa komparativom, a kada pridev počinje glasom j, on se piše dva puta: najjasniji, najjednostavniji, najjeftiniji, najjužniji itd.