najjači ili najači


Piše se najjači.

Prefiks naj- uvek se piše sastavljeno sa komparativom, a kada pridev počinje glasom j, on se piše dva puta: najjasniji, najjednostavniji, najjeftiniji, najjužniji itd.