napišite u svesku ili napišite u svesci

 

Piše se napišite u svesku.

Uz imperativ glagola napisati (kao i glagola ispisati, pisati, prepisati, zapisati i sl.) upotrebljava se akuzativ, jer vrši službu dopune za mesto (akcenat je na glagolskoj radnji). Imenicom u akuzativu daje se saopštenje o mestu završetka radnje.