niži ili niskiji


Piše se niži.

Od prideva nizak komparativ je niži. Gradi se tako što se odbacuje završetak -ak i dodaje nastavak -ji, koji izaziva jotovanje prethodnog suglasnika.