niži ili niskiji

 

Piše se niži.

Komparativ prideva nizak je niži, a superlativ najniži.