nanesen ili nanet


Pravilno je oboje.

Trpni pridev od glagola naneti ima dva oblika – nanesen i nanet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), iznesen i iznet (od izneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd.
Nepravilno je nanešen (donešen, iznešen itd.).