sabijen ili sabiven


Piše se sabijen.

Trpni pridev od glagola sabiti glasi sabijen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove sabij- dodavanjem nastavka -en.