sabijen ili sabiven

 

Piše se sabijen.

Trpni pridev od glagola sabiti glasi sabijen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove sabij- i nastavka -en.