slušalac ili slušaoc


Piše se slušalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, stvaralac, vršilac itd.). Slušalac je imenica nastala od glagola slušati.
Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.
Promena po padežima (jednina; množina):
• nom. – slušalac; slušaoci
• gen. – slušaoca; slušalaca
• dat.-lok. – slušaocu; slušaocima
• ak. – slušaoca; slušaoce
• vok. – slušaoče; slušaoci
• instr. – slušaocem; slušaocima