slušalac ili slušaoc

 

Piše se slušalac.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (ne -oc) na glagolsku osnovu (čitalac, stvaralac, vršilac itd.). Slušalac je imenica nastala od glagola slušati.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

Promena po padežima (jednina; množina):

• nom. – slušalac; slušaoci

• gen. – slušaoca; slušalaca

• dat. – slušaocu; slušaocima

• aku. – slušaoca; slušaoce

• vok. – slušaoče; slušaoci

• ins. – slušaocem; slušaocima

• lok. – slušaocu; slušaocima