spekulisati ili špekulisati

 

Pravilno je i jedno i drugo.

Glagoli spekulisati i špekulisati mogu imati isto značenje i mogu se upotrebljavati kao sinonimi. Međutim, oblik sa s običniji je kad se radi o misaonom procesu (u značenju „razmišljati, razmatrati, teoretisati” ili „nagađati, pretpostavljati”), a oblik sa š kad je reč o trgovini (u značenju „trgovati računajući na brzu i laku zaradu, često uz korišćenje nezakonitih sredstava”).

Isto važi i za imenice spekulacija, špekulacija.