skačući ili skakajući

 

Piše se skačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola skakati glasi skačući. Gradi se od 3. lica množine prezenta skaču i nastavka -ći.