skačući ili skakajući


Piše se skačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola skakati glasi skačući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (skaču) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.