slastan ili slasan

 

Piše se slastan.

Međutim, slasna (a ne slastna), slasno (a ne slastno), slasni (a ne slastni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.