svesci ili sveski


Piše se svesci.

Dativ i lokativ jednine od imenice sveska glase svesci. U toj reči izvršena je sibilarizacija (promena k u c ispred i).
Genitiv množine glasi svezaka (ne sveski).