svestan ili svesan

 

Piše se svestan.

Međutim, svesna (a ne svestna), svesno (a ne svestno), svesni (a ne svestni), jer se glas t gubi iz suglasničke grupe stn (gubljenje suglasnika) u ženskom i srednjem rodu jednine, kao i u sva tri lica množine.

Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor (stl, stlj, stn, štn), vrši se uprošćavanje suglasničke grupe radi lakšeg izgovora reči.