David i Golijat – zašto se kaže


David i Golijat su biblijske ličnosti. U savremenom jeziku ta dva imena utkana su u ustaljeni izraz koji označava protivnike nejednake snage. Golijat je gorostas, jak, surov i nemilosrdan, a David slab, nejak, ali se bori za pravednu stvar i zato pobeđuje. Biblijska priča o Davidu i Golijatu vezana je za borbu Izraelaca i njihovih najljućih neprijatelja – Filistejaca. Kad su se dve vojske, spremne za bitku, postrojile jedna prema drugoj, stoji u Bibliji, „iziđe iz okola filistejskoga jedan zatočnik po imenu Golijat iz Gata, visok šest lakata i jedan ped” (tj. preko tri i po metra). Zastrašujućeg izgleda, sav u oklopu, sa ubojitim oružjem, on je gromkim glasom poručio Izraelcima:

„Izberite jednoga između sebe, pa neka izađe k meni.
Ako me nadjača i pogubi me, mi ćemo vam biti sluge; ako li ja njega nadjačam i pogubim ga, onda ćete vi biti nama sluge, i služićete nam.”

Kad su to čuli Izraelci, obuzeo ih je silan strah. Jedini koji je imao hrabrosti da se suprotstavi Golijatu bio je mladi David, božji izabranik i budući kralj Izraela. Filistejac je bio iznenađen. „A kad Filistejin pogleda i vidje Davida, potsmjehnu mu se, što bješe mlad i smeđ i lijepa lica”, piše u Bibliji. Borba Davida i Golijata opisuje se u Bibliji nadugo i naširoko. Evo glavnog dela tog opisa (Prva knjiga Samuilova, glava XVII):

„A kad se Filistejin podiže i dođe bliže k Davidu, David brže istrča na bojište pred Filistejina.
I David turi ruku svoju u torbu svoju, i izvadi iz nje kamen, i baci ga iz praće, i pogodi Filistejina u čelo i uđe mu kamen u čelo, te pade ničice na zemlju.
Tako David praćom i kamenom nadjača Filistejina, i udari Filistejina i ubi ga; a nemaše David mača u ruci.
I pritrčav David stade na Filistejina, i zgrabi mač njegov i izvuče ga iz korica i pogubi ga i otsiječe mu glavu. A Filisteji kad vidješe gdje pogibe junak njihov pobjegoše.
A Izrailjci i Judejci ustaše i povikaše i potjeraše Filisteje do doline i do vrata akaronskih; i padaše pobijeni Filisteji po putu sarajimskom do Gata i do Akarona.”

Ta biblijska priča jasno ukazuje na poreklo izraza David i Golijat i ne zahteva poseban komentar. Treba jedino dodati da se kod nas upotrebljava i širi izraz borba Davida i Golijata, u značenju: „neravnopravna borba, borba u kojoj je pravda i pobeda na strani slabijeg”.


Literatura:
• Milan Šipka, Zašto se kaže, šesto izdanje, Novi Sad: Prometej, 2010