pauci ili paukovi


Pravilno je oboje.

Imenice pauk ima i kraću množinu (nom. pauci, gen. pauka, dat.-instr.-lok. paucima, ak. pauke, vok. pauci) i dužu množinu (nom. paukovi, gen. paukova, dat.-instr.-lok. paukovima, ak. paukove, vok. paukovi).