plačući ili plakajući


Piše se plačući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati glasi plačući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (plaču) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.