prokletstvo ili proklestvo


Piše se prokletstvo.

Suglasnici t i d ne gube se ispred nastavka -stvo: disidentstvo, kmetstvo, punoletstvo, uputstvo, ljudstvo, nasledstvo, računovodstvo, srodstvo itd.
Izuzetak su imenice prisustvo i odsustvo.