predajući ili predavajući


Piše se predajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola predavati glasi predajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (predaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.