pridajući ili pridavajući


Piše se pridajući.

Glagolski prilog sadašnji od glagola pridavati glasi pridajući. Gradi se od punog oblika 3. lica množine prezenta (pridaju) dodavanjem gramatičkog nastavka -ći.