predstava ili pretstava

 

Piše se predstava.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s (ili bezvučnog š), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.