predstava ili pretstava


Piše se predstava.

Kada se zvučno d nađe ispred bezvučnog s (ili š), dolazi do odstupanja od jednačenja suglasnika po zvučnosti.