peći ću ili pećiću


Piše se peći ću.

Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: peći ću, peći ćeš, peći će, peći ćemo, peći ćete, peći će.