pseudonauka ili pseudo nauka


Piše se pseudonauka.

Pseudo-, prvi deo složenica koji označava nešto lažno, prividno, tobožnje, piše se sastavljeno: pseudocivilizacija, pseudodemokratija, pseudodokumentaran, pseudografija, pseudointeligencija, pseudoklasicizam, pseudoliteratura, pseudologija itd.
Isto važi i za kvazi-, nadri-, nazovi-.