prababa ili pra baba


Piše se prababa.

Pra-, prvi deo složenica koji označava početni, prvobitni, iskonski stupanj nečega ili srodstvo u trećem kolenu u silaznoj ili uzlaznoj liniji, piše se sastavljeno: pradavni, pradoba, praistorija, prajezik, pramaterija, prapostojbina, prastanovnik, prauzrok, praživotinja, pradeda, praunuk itd.